اعضای فعلی کار گروه

دکتر فرهاد سراجی
(دانشگاه بوعلی سینا همدان)

دکتر سید امید فاطمی
(دانشگاه تهران)

دکتر اسلام ناظمی
(دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر محسن کاهانی
(دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر علی اکبر صفوی
(دانشگاه شیراز)

دکتر نازیلا خطیب زنجانی
(دانشگاه پیام نور)

دکتر محمدهادی زاهدی
(دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی)

اعضای قبلی کار گروه

دکتر مرتضی امینی
(دانشگاه صنعتی شریف)

دکتر رحیم عبادی
(موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهر البرز)

دکتر بیژن عرب یزدی
(موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان)

دکتر فرهاد سراجی
(دانشگاه بوعلی سینا همدان)

دکتر علی اکبر صفوی
(دانشگاه شیراز)

دکتر حسن علیزاده
(دانشگاه پیام نور)

دکتر محسن آیتی
(دانشگاه بیرجند)