سند راهنمای اجرای آزمونهای غیر حضوری وزارت علوم ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ (دانلود)

فیلم آموزشی: اجرای آزمون در محیط مودل جهت راهنمای دانشجویان و اساتید (دانلود)

فیلم آموزشی: آزمون الکترونیکی همزمان با نظارت دوربین و نوشتن تشریحی معمول روی کاغذ (دانلود)

نحوه برگزاری امتحانات در دوران کوید ۱۹ کاری از دانشگاه صنعتی اصفهان (دانلود)

فیلم آموزشی: شیوه گرفتن آزمون بصورت تستی در ادوبی کانکت (دانلود)

فیلم آموزشی: سناریو آزمون و ارزیابی تشریحی در ادوبی کانکت (دانلود)

دستورالعمل چگونگی ارزشیابی پایانی و برگزاری امتحانات - مصوب  (مشاهده)

پیشنهاد های کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی شورای گسترش وزارت عتف در مورد برخی راهکارهای مدیریت برگزاری ارزشیابی و امتحانات دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در شرایط حاضر ناشی از شیوع ویروس کرونا (۱۳۹۹/۰۱/۲۶) (مشاهده)