عنوان تاریخ دانلود/مشاهده
مابقی فهرست به روز شده موسسات آمورش عالی جهت اینترنت رایگان
۱۳۹۹/۰۳/۱۳
نامه مدیر کل فنآوری اطلاعات وزارت عتف به معاون نوآوری و فناوری اطلاعات وزارت مخابرات
۱۳۹۹/۰۳/۰۷
نامه مدیر کل فنآوری اطلاعات وزارت عتف به معاون نوآوری و فناوری اطلاعات وزارت مخابرات
۱۳۹۹/۰۲/۳۰
فهرست به روز شده موسسات آمورش عالی جهت اینترنت رایگان
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
پیام صوتی: توضیحات فنی در مورد نحوه تشخیص اینترنت رایگان
۱۳۹۹/۰۲/۰۶
فهرست اسامی بهنگام شده دانشگاهها جهت اینترنت رایگان تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ به وزارت ارتباطات ارسال شد
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
فهرست نامه ها و مکاتبات صورت گرفته در خصوص اینترنت رایگان
۱۳۹۹/۰۲/۰۳