- یادگیری الکترونیکی (e-Learning):

روش نوین یاددهی- یادگیری است که بر بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ارائه می‌گردد. مهم‌ترین ویژگی نظام‌های یادگیری الکترونیکی "انعطاف‌پذیری" و "تمرکز بر یادگیرنده به جای تمرکز بر درس" در فرایند یاددهی- یادگیری است. در این سیستم، یادگیری در یک فرآیند متعامل با محوریت دانشجویان اتفاق می افتد و سایر عوامل و مؤلفه‌های آموزشی همچون اساتید، دستیاران، محتوا و منابع و سایر ابزارهای چندرسانه‌ای و الکترونیکی به عنوان راهنما و تسهیل گر ایفای نقش می‌نمایند.