فرستنده / گیرنده / موضوع تاریخ دانلود
توصیه شماره (۲) کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
نامه معاون آموزشی وزارت عتف خطاب به معاونین دانشگاه ها ی کشور در خصوص توصیه های کارگروه
توصیه های کارگروه در خصوص تسهیل تعاملات دانشگاهی و امکان میهمانی دانشجویان در دوره های کامل آموزش
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
توصیه شماره (۱) کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی
۱۳۹۸/۱۲/۲۶