فهرست دانشگاه های دولتی فعال در حوزه آموزش الکترونیکی در حال تکمیل و به روز رسانی است.