فیلم آموزشی: سکوی آموزشی پست برق برای مهندسین به صورت واقعیت مجازی (دانلود)

فیلم آموزشی: شبیه سازی آزمایشگاه الکترونیک (دانلود)

فیلم آموزشی: تشریح مجازی (دانلود)

فیلم آموزشی: نمونه مجازی میز آموزش دهنده درس عملی (دانلود)

فیلم آموزشی: واقعیت افزوده در اتاق عمل (دانلود)

فیلم آموزشی: معرفی و ارائه نمونه های آزمایش های شبیه سازی شده آزمایشگاه کنترل پیشرفته دانشگاه شیراز (دانلود)

فیلم آموزشی: آزمایشگاه مجازی شیمی شماره ۱ (English) (دانلود)

فیلم آموزشی: آزمایشگاه مجازی شیمی شماره ۲ (English) (دانلود)

کتاب: آموزش الکترونیکی، از ایده تا عمل، نوشته دکتر علی اکبر صفوی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز (دانلود)

مقاله: آزمایشگاه مجازی "PLC" از طریق گوشی هوشمند و بصورت از راه دور (Eng) (دانلود)

مقاله: توسعه یک مدل مفهومی برای ایجاد آزمایشگاه های مجازی (Eng) (Eng) (دانلود)

مقاله: طراحی مفهومی و مدل سازی یک آزمایشگاه مجازی(Eng) (دانلود)