در جدول زبر فایل های اکسل جهت دربافت، تکمیل و ارسال گزارش عملکرد توسط دانشگاه های ارائه دهنده خدمات آموزش الکترونیکی حسب دستور معاون محترم آموزشی وزارت عتف (جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید) فهرست گردیده است:

لطفا بعد از تکمیل به نشانی رایان نامه info@e-msrt.ir ارسال فرمایید.

عنوان نامه تاریخ دانلود
نامه معاون اداری، مالی و مدیریت نیروی انسانی خطاب به روسای دانشگاه ها
در خصوص اینترنت رایگان و لزوم تکمیل و ارسال فرم های زیر
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
عنوان تاریخ دانلود
گزارش تعداد دانشجویان ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
گزارش توانمندی های نرم افزاری و فناوری ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
گزارش وضعیت شبکه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
گزارش کارایی و عملکرد دانشگاه ها ۱۳۹۸/۱۲/۲۷