مقدمه

در اجرای آیین نامه تشکیل و فعالیت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و ابلاغ آن در تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۷ و تشکیل کمیسیون برنامه ریزی آموزش عالی به عنوان یکی از کمیسیون های شورا، «کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی» تشکیل می شود تا به امور مربوط به مطالعه و تصمیم سازی درباره: سیاست ها و برنامه های کلان توسعه آموزش های الکترونیکی، مقررات مرتبط با توسعه آموزش های الکترونیکی، پیشنهاد ضوابط و شرایط گسترش رشته و دوره های تحصیلی، و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های مرتبط با آموزش های الکترونیکی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای ارائه و طرح و تصویب در کمیسیون «برنامه ریزی آموزشی» و شورای گسنرش و برنامه ریزی آموزش عالی، بپردازد.

 

تعاریف

وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شورا: شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی
معاونت آموزشی: معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کمیسیون: کمیسیون «برنامه ریزی آموزش عالی» شورا
آموزش الکترونیکی: آموزشی که یادگیری در آن در فضای الکترونیکی به صورت برخط یا غیر بر خط و با استفاده از رسانه های الکترونیکی، به صورت همزمان یا غیرهمزمان و تعاملی یا غیرتعاملی انجام می شود.
دبیرخانه: دبیرخانه گروه ها و کارگروه های تخصصی مستقر در دفتر برنامه ریزی آموزش عالی
کارگروه: کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی

 

ماده ۱ - هدف

مطالعه و تصمیم سازی درباره ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و درسی و سامان دهی به امور برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی مبتنی بر روش های علمی و برنامه آمایش آموزش عالی در دوره های آموزش عالی الکترونیکی

 

ماده ۲ - ساختار

۱- کارگروه متشکل از ۷ عضو است که به پیشنهاد مدیر دفتر برنامه ریزی آموزش عالی، توافق و صدور حکم توسط معاون آموزشی تعیین می شود.
۲- مواردی که در کارگروه بررسی، مطالعه و تصمیم سازی می شود برای تصمیم گیری در کمیسیون و در شورا طرح خواهد شد.

تبصره ۱- مدیر کارگروه به پیشنهاد مدیر دفتر برنامه ریزی آموزش عالی با حکم معاونت آموزشی برای مدت ۲ سال انتخاب می شود.
تبصره ۲- امور دفتری، مکاتبات، و هماهنگی های اداری کارگروه، توسط مدیر گروه و از طریق دبیرخانه انجام می شود.

 

ماده ۳ - وظایف

۱- مطالعه و ارزیابی وضعیت آموزش الکترونیکی در دانشگاه ها و تصمیم سازی در خصوص اصلاح یا تقویت آنها
۲- ارائه پیشنهادات تخصصی برای تدوین و بازنگری برنامه های درسی منطبق با اصول و مبانی آموزش الکترونیکی مبتنی بر روش های علمی
۳- پیشنهاد سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های آموزش های الکترونیکی در دانشگاه های کشور
۴- بررسی و تصمیم سازی درباره سامان دهی و توازن بخشی به رشته دوره های تحصیلی الکترونیکی و ارائه پیشنهاد به کمیسیون

 

ماده ۴ - وظایف مدیر کارگروه

۱- برنامه ریزی و مدیریت فرآیند تدوین و یا بازنگری «برنامه راهبردی کارگروه»
۲- پیگیری انجام به موقع و اثربخش امور محوله با هماهنگی دبیرخانه
۳- تهیه و معرفی طرح های جدید در حوزه های اصلی فعالیت کارگروه و انعکاس جمع¬بندی به مراجع تصمیم-گیرنده
۴- تهیه تقویم برگزاری جلسات کارگروه، اداره جلسات، اجرای منظم تقویم و تهیه صورتجلسه و ارسال آن به دبیرخانه
۵- ارائه گزارش ۶ ماهه از حضور و فعالیت اعضا و عملکرد کارگروه در بازه سالانه به دبیرخانه

 

ماده ۵ - برگزاری و رسمیت جلسات کارگروه

۱- جلسات با درخواست مدیر کارگروه و هماهنگی دبیرخانه برگزار خواهد شد.
۲- جلسات کارگروه با حضور رئیس و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت پیدا می کند و با رأی موافقِ نصف به علاوه یک اعضای حاضر، مصوب تلقی و برای ادامه فرآیند، به دبیرخانه ارسال می شود.
۳- حضور مدیر کارگروه در هر جلسه الزامی است.

 

ماده ۶ - فرآیند

۱- دریافت طرح یا برنامه¬های پیشنهادی دوره های آموزش الکترونیکی توسط دبیرخانه
۲- بررسی طرح یا برنامه پیشنهادی در کارگروه و اعلام نظر تخصصی مبنی بر تأیید، اصلاح یا رد آن
۳- تهیه صورتجلسه و ارسال آن به کمیسیون مربوطه (برنامه ریزی آموزشی و یا آموزش عالی) توسط دبیرخانه

 

ماده ۷

این شیوه نامه در ۷ ماده و ۲ تبصره در جلسه به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.