بازدید کننده گرامی، در فهرست زیر شیوه نامه های کار گروه فهرست گریده اند. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید:

 

شیوه نامه تشکیل و فعالیت کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی (مشاهده)