از جمله عملکردهای کارگروه تهیه و جمع بندی نظرات مختلف و ارائه آن به مسئولین ذی ربط در وزارت علوم در باره مشکلات احتمالی در پیش روی اجرای گسترده آموزش الکترونیکی در کشور، بواسطه شیوع بیماری کرونا، است. گزارش های زیر از موارد عملکرد های کارگروه مذکور می باشند:

 

گزارش اولیه اقدامات (مشاهده)

اقدامات دانشگاههای تحت پوشش وزارت عتف (گزارش دوم) (مشاهده)

اقدامات دانشگاههای تحت پوشش وزارت عتف (گزارش سوم) (مشاهده)