مدل ساختمانی ارائه موفق دوره های یادگیری الکترونیکی


توضیحات صوتی دکتر صفوی در خصوص مدل موفق یادگیری الکترونیکی

کتاب: آموزش الکترونیکی، از ایده تا عمل، نوشته دکتر علی اکبر صفوی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز (دانلود)