موضوع دانلود
کووید ۱۹، حاصل دستکاری های ژنتیکی یا انتخاب طبیعی؟
جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس
مجموعه مقالات: جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران
به کوشش دکتر حسین میرزایی با مقدمه ای از دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
آموزش عالی در دوران  کوید ۱۹ (کرونا)
دانشگاه صنعتی اصفهان (فروردین ۱۳۹۹)
تاثیر ویروس کرونا بر آموزش عالی جهان
دومین گزارش QS از مجموعه گزارش‌های بین‌المللی آموزش عالی و بحران کرونا ترجمه: توسط آریا متین و به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
دانشگاه های خالی از دانشجو: لزوم تغییر نگرش مدیران و رهبران آموزش عالی نسبت به آینده (فروردین ۱۳۹۹)
ترجمه: سیروس زمانی (دانشگاه تهران)