آخرین ویرایش مصوب نظام نامه یادگیری الکترونیکی

آخرین ویرایش مصوب نظام نامه یادگیری الکترونیکی وزارت عتف مربوط به ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ می باشد. این نظام نام ظرف دو سال گذشته بازگری شده و ویرایش جدید آن در وزارت علوم تحت بررسی های نهایی جهت طرح در شورای گسترش آموزش عالی است و امید است تا ابتدای تابستان ۱۳۹۹ نهایی شود. با اینحال در اینجا نظام نامه فعلی مصوب جهت استحضار علاقمندان قرار می گیرد.

دانلود نظام نامه


نظام نامه پیشنهادی (غیر قابل استناد)

با توجه به تحولات رو به گسترش در حوزه آموزش عالی الکترونیکی در کشور و نیاز به وضع مقررات جدید در این رابطه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۶ وظیفه بازنگری در نظام نامه آموزش عالی الکترونیکی را به کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وقت واگذار نمود. کارگروه مذکور بعد از جلسات متعدد پیشنهاد نظام نامه جدیدی را به معاون آموزشی وزارت علوم پیشنهاد داد.
پیش بینی می گردد این نظامنامه بعد از بررسی مجدد توسط کارگروه حاضر در آینده نزدیک در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب برسد.

دانلود نظام نامه پیشنهادی (غیر قابل استناد)