وظایف و زمینه های فعالیت کار گروه عبارتند از:

مطالعه و تصمیم سازی درباره سیاست ها و برنامه های کلان توسعه آموزش عالی الکترونیکی

کمک به تنظیم مقررات و آیین نامه های مرتبط با توسعه آموزش عالی الکترونیکی

پیشنهاد ضوابط برای گسترش رشته ها و دوره های تحصیلی آموزش عالی الکترونیکی

ارزیابی برنامه ها و فعالیت های آموزشی موسسات آموزش عالی الکترونیکی

ارائه کمک و مشورت به موسسات جهت راه اندازی دوره های آموزش الکترونیکی