آموزش الکترونیکی یا مجازی چیست؟

شماره سوال100101

شیوه ای از آموزش است که به کمک ابزارهای نرم افزاری و زیر ساخت اینترنتی آموزش به صورت غیر حضوری در اختیار کاربران قرار میگیرد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.