اگر هیچ زیر ساختی نداشته باشیم آیا دانشگاهها یا شرکتهایی هستند که زیر ساخت کافی داشته باشند و بتوانند به ما کمک کنند (احتمالا با اخذ هزینه)؟

شماره سوال110107

بلی. اسم و تلفن تماس برخی موسسات دانشگاهای و شرکت های ارائه خدمات در بخش مربوطه در وب سایت کارگروه هست.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.