بعنوان یک مدیر اگر هیچ آمادگی یا زیر ساخت و شناخت قبلی ندارم چه کنم؟

شماره سوال110108

۱- گرفتن مشاوره از متخصصین دانشگاهی با سابقه کافی قبلی یا از کارگروه آموزشهای الکترونیکی وزارت علوم (ظرف کمتر از دو روز)

۲- اجاره یکجای همه امکانات لازم مکمل هر آنچه ندارید (ظرف کمتر از یکهفته)

۳- تهیه راهنما های لازم برای همه گروههای درگیر (ظرف کمتر از دو روز)

۴- برگزاری کارگاه آموزشی برای همه گروههای درگیر (ظرف کمتر از دو روز)

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.