آیا بهتر نیست دانشگاهها اساتید را آزاد بگذارند تا بجای یک سیستم واحد در دانشگاه هر کس خواست با یکی یا ترکیبی از ابزارهای ارتباطی و پیام رسان کار کنند؟

شماره سوال110110

قطعا خیر! دانشگاه یک روش کامل و مطمئن انتخاب کند و مسئولیتش را بپذیرد.
دلیل خیر؟ بحث محل ضبط جلسه، حجم فایل جلسه، انتقال فایل جلسه، عدم رعایت مسائل امنیتی، مشکل مدیریت دانش در دانشگاه، نداشتن لیسانس برخی و …

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.